Sunday, January 16, 2011

Microsoft Office 2010 Professional Plus Final + Serial + Crack

http://img706.imageshack.us/img706/9428/25358512.jpg
Microsoft Office 2010 Professional Plus Final + Serial

Microsoft Office 2010 is one of the best productivity experiences across the PC, phone, and browser for what you depend on today and what you’ll expect tomorrow. It helps you rise to the challenge of today’s business environment without losing sight of what’s needed for IT success.
For your people, it means helping them work in a way that’s faster, easier, and more intuitive—whether they’re on the road, in the office, working solo, or as part of a team. For IT, it means utilizing a set of smart, easy-to-integrate tools in a security enhanced environment that work with what you have now, so you can grow your business instead of your budget.

What’s Included
Word
Power Point
Outlook with Business Contact Manager
Excel
OneNote
Access
Publisher
InfoPath
SharePoint Workspace
Communicator

Saturday, January 8, 2011

Qui tắc phát âm trong tiếng Pháp


hiệu
Cách phát
âm
Dạng viết Vị
trí trong từ
Thí
dụ
Ghi chú
[a]
(1)
Giống
âm “a” trong TV miệng mở tương đối rộng
a –
mọi trường hợp
à
mọi trường hợp nói chung
la, place, malade
à , là
Dấu “`”
và “^” trên chữ a không làm thay đổi cách
phát âm.
Nếu “â”
đứng trong âm tiết không mang trọng âm không đọc kéo
dài – bâtir
Chữ
e đứng ở cuối từ không đọc lên.
Chữ
c đứng trước a,o,u thì đọc là k : coco, camarade.
Nếu g đứng
trước a,o,u thì vẫn đọc giống như “gơ”
– gà gô – gare, cargo
[a:]
(2)
a
– Trong âm tiết mang trọng âm và
trước các phụ âm [r] [v] [z] [ ]
â
– trong âm tiết mang trọng
âm
gare, cave, gaze,
page
pâte,
âne
[s]
(3)
giống như
âm “x” trong TV, không uốn lưỡi
s, ss ;
c
trước e,i,y
ç
trước a,o,u
x,t
– trong một số từ
sa, ici, si, ça,
six salle, dix, classe, tasse, place, leçon , partial
[∫]
(4)
gần như
âm “s” trong TV nhưng uốn lưỡi thật nhiều
ch tâche , chat
[z]
(5)
giống như
âm “d” trong TV không uốn lưỡi
z
s
giữa hai nguyên âm
bazar, gaz
base, crise
[
]
(6)
gần như ân
“gi”– gia đình – nhưng uốn lưỡi thật nhiều
j
g
trước e,i,y
jade, jarre
page, rigide,
gypse
[
]
(7)
đầu lưỡi
tì vào hàm răng dưới, thân lưỡi khẽ nâng lên, miệng
mở hẹp hơn khi phát âm [a], gần giống như âm “e”
trong TV nhưng hơi ngả về âm “ê”, có thể coi như
giữa hai âm “e” và “ê”.
è
ê
ei
e
e
ai
et
es, est
mọi
vị trí
đứng
trước hai phụ âm giống nhau
đứng trước
một phụ âm được đọc lên
mọi vị
trí (thường)
ở cuối
từ
động
từ être
mère, après,
tête, même, rêne, seize, reine.
elle, cette,
renne
bel, avec
mais, faire,
laine
met, parquet
tu es, elle
est
Dấu “`
”(accent grave) trên chữ a không làm thay đổi phát
âm mà chỉ thay đổi nghĩa.
Dấu
“` ” trên chữ e làm thay đổi phát âm.
“e ” gần
như “ơ ” VN
“è
” gần như “e ” VN
Dấu
“^ ” trên chữ “e” làm thay đổi phát
âm của nó (phần lớn đọc kéo dài) – la tête
Những phụ
âm cuối từ thì thường không đọc, trừ những
chữ f,l,c,r thì thường đọc lên.
-không
đọc
: très, pas, part, paix, mais, lait
-đọc:
avec, bel, par, bref
[g]
(8)
giống như
“g” trong TV trong “gà gô”, “ghi”
g – mọi
vị trí (trừ đứng trước e,i,y)
gu
đứng trước e,i
gare, glace
bague, guitare
[k]
(9)
giống “c”
trong TV – câu, ca, cô…
k – mọi
vị trí
c
mọi vị trí (trừ đứng trước e,i,y)
qu
kaki, kilo
sac, classe,
Cuba
quatre, quinine
[œ]
(10)
vị trí
lưỡi giống như [ε] nhưng môi hơi tròn và đưa
về phía trước hơn. Phát âm từ trong cổ
họng gần như âm “ơ” TV
eu, oeu
trước phụ âm được đọc.
jeune, neuf, heure,
soeur, coeur.
trong tiếng
pháp chữ H không bao giờ đọc lên như chữ
H trong TV
[∂]
(11)
giống (10) nhưng
ngắn, lướt nhanh
e –
cuối từ có một âm tiết.

-
trong âm tiết mở (trừ e cuối từ)
je, le, que, de
regarde, demeure
[e]
(12)
so với (7) thì
lưỡi hơi nâng cao hơn, miệng mở hẹp hơn, môi hơi
nhếch sang hai bên. Tương tự “ê” trong TV.
é – mọi
vị trí
er
cuối từ
ez
cuối từ
es
trong từ có một âm tiết
et
đứng một mình
été, année,
parler ,aimer, léger, chez, les, des , mes, ces, et.
Trong một số
từ tận cùng bằng -er , nếu phụ âm r được
đọc lên, thì -er phải đọc là [εr]
: mer, ver, amer
Một số
từ như : ville, mille … được đọc như
chỉ có một l : [vil]…
[i]
(13)
phát âm
tương tự “i” TV, nhưng có mấy dạng viết
khác nhau
i – mọi
vị trí
î
giữa từ
y
trước phụ âm, đứng riêng.
vite, midi, il,
vie, dîner, gypse, y, gymnastique.
[j]
(14)
như âm
(13) nhưng lưỡi nâng cao hơn, hơi thoát ra khó hơn và
đặc biệt là phải đọc gắn liền với nguyên
âm gắn trước nó.
y , i
– trước nguyên âm được đọc
il
sau nguyên âm
ill
– mọi vị trí.

[
]
(15)
vị trí
lưỡi giống như âm (12), và vị trí môi giống
(10) nhưng môi chụm lại nhiều hơn và đưa nhiều hơn về
phía trước, phát âm từ sâu trong cổ họng hơn âm “ơ
” TV
eu
– cuối từ và giữa một số từ
 • trước âm [z]
oeu
– cuối từ
peu, deux, jeudi
creuse,
fameuse
voeu, noeud

[y]
(16)
vị trí
lưỡi giống như (13), nhưng môi chụm tròn lại
đưa về phía trước
. Giống âm “uy” TV
u - mọi
vị trí
u
sur, murmurer
du , sur ,
une
[ ч
]
(17)
như (16)
nhưng môi chụm tròn lại đưa về phía trước nhiều
hơn và đọc gắn liền với nguyên
âm khác đứng sau nó
u –
trước nguyên âm khác
nuage, saluer,
nuit
[œ]
(18)
miệng, lưỡi
và môi để nguyên vị trí như khi phát
âm (10) nhưng qua mũi là chủ yếu, không giống âm
“oong” TV
un, um
– cuối từ
– trước phụ âm được đọc
brun, chacun,
lundi , parfum, humble, un
Nguyên âm giọng mũi
là những nguyên âm phát ra từ cổ họng, hơi phát ra hầu
hết qua mũi.
[
]
(19)
miệng lưỡi
môi để ở vị trí như phát
âm (7) nhưng khi phát âm cho phần lớn hơi ra đằng mũi.
Không phát âm giống “anh” TV
in –
cuối từ , trước phụ
âm
im
-
trước p,b
ain , aim
, ein , yn , ym
fin, vin, dinde,
linge, impasse, timbre

[
]
(20)

ien
– sau phụ âm
bien, rien, lien
[
]
(21)
khi phát
âm miệng ở vị trí như phát âm (1),
sau đó phần lớn hơi qua mũi, một phần qua miệng. Không
phát âm giống âm “ăng” TV
an , en
-
cuối từ hoặc trước phụ âm
am , em
trước p hoặc b
dans, blanc, divan,
planche, antique, lampe, chambre, appartement.
dent, enfent, vendeuse , temps
, membre.
[
]
(23)
đầu lưỡi
để sau nhưng chưa chạm hàm răng dưới, cuối lưỡi nâng
lên, môi tròn và hơi đưa về phía trước như khi phát âm
(18) – âm “ o mở ”.
o – trước các phụ âm được đọc. école, commerce
, téléphone , sortir.
gần giống âm “o”
trong TV nhưng không ên phát âm hẳn là “o”
mà nên phát âm giữa “o” và “ô”.
[ o ]
(24)
đầu lưỡi
kéo ra xa hàm răng dưới nhiều hơn so với (23), môi tròn
đưa ra phía trước nhiều hơn – âm “ o đóng”. Gần
giống âm “ô” TV nhưng phát âm sâu trong cổ họng hơn.
o , os , ot
ở cuối từ
au , eau
mọi vị trí
o
ở trước âm z cuối từ
ô
mọi vị trí
métro, dactylo,
dos, repos, mot, calot, étau, auto , bureau, beau, exposer , rose ,
allô , ôter.
chữ X
trong tiếng Pháp được phát âm theo nhiều cách
khác nhau tùy theo vị trí của nó.
[u]
(25)
lưỡi thụt
về phía sau môi tròn và đưa nhiều ra phía trước.
Gần giống âm “u” TV.
ou –
mọi vị trí

, aou
nouveau, toujour
, où , aout [u]
[gz]
[ks]
[ s ]
[ z ]
câm
(26)
 • giữa hai nguyên
  âm
 • trước một
  phụ âm
 • giữa hai nguyên
  âm trong một số ít từ
 • trong các từ
  dix, six đọc riêng lẻ hoặc cuối câu
 • ở giữa một
  số từ
 • khi nối vần
 • ở giữa số
  thứ tự
 • trong các từ
  dix, six đứng trước phụ âm
 • sau AU, EAU, EU
exercice, exiger
texte, exproter
axe, convexe
dix, six
soixante
dix
étudiants
dixième
, sixième
dix livres
, six héros
beaux, aux,
heureux
[
]
(27)
đầu lưỡi
như vị trí phát âm (23) lưỡi thụt về sau, môi tròn
như phát âm (24) cho hơi qua mũi chỉ để một phần trong
miệng
on – cuối từ hoặc trước phụ âm
om
trước p và b
mon , maison,
monter , bonjour, compas , tomber
Chú ý : Không
đọc giống “ông” TV
[w]
[wa]
[w
]
(28)
ou –
trước nguyên âm
oi , oy
mọi vị trí
oin
douane, jouer,
oui
moi, trois
, moyeu
loin, coin
cách phát
âm như [u] nhưng rất nhanh và kết hợp ngay với
một nguyên âm khác thành những nhóm [wa] [w ] [we]
[wi] [w ]
[
]
(29)
gn –
sau nguyên âm
campagne , baigner đầu lưỡi
tì vào hàm răng dưới, thân lưỡi nâng lên tì vào khoảng
giữa vòm miệng. Có thể phát âm tương tự như “nh”
TV.
(Tổng hợp)

Monday, January 3, 2011

Yahoo! Messenger 11 (11.5.0.192) Official Full Installer Direct Download Links

A new version of Yahoo! Messenger has been released by Yahoo!, which apparently only include several security fixes and enhancements. Nonetheless, it’s always recommended to download and install latest version of Yahoo! Messenger available. For user who wants to download full version installer of Yahoo! Messenger 11, which typically has the size of around 18.47 MB, instead of small 415 K installer which available from http://messenger.yahoo.com/download/ and will in turn download the full installer.

Official Direct Download Links of Yahoo! Messenger 11 (11.5.0.192) Full Standalone Installer

Sunday, January 2, 2011

Happy new year in many languages

Viết câu "Tôi yêu các bạn, năm mới hạnh phúc!" bằng các thứ tiếng nào!

Tiếng Anh: I luv all of u, Happy New Year

Tiếng Nhật: 明けましておめでとう (akemashi teomedetou gozaimasu)

Tiếng Đức: Ich liebe dich, Prost neu jahr

Tíêng Trung: 我爱你们,新年很幸福 (Wo ai nimen, xin nian hen xingfu)

Tiếng Hàn: 새해 복 많이 받으세요

Tiếng Pháp:
1. Je t'aime, Bonne Nouvelle Année
2. Souhaiter la bonne année

Tiếng Ý: Nuovo anno felice

Tiếng Nga: С Новым Годом

Tiếng Tây Ban Nha: Feliz Año Nuevo

Tiếng Bồ Đào Nha: Ano novo feliz

Tiếng Hung: BUÉK (Boldog Új Évet), szeretlek!

Tiếng Chile: Prasta de buoito mondo! De masteja seeva!

Tiếng Arabica Robusta: ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ينون ذو الحجةر.س.‏

Tiếng Yê men: ‏يناير, ر.ينون الثاني جنورى

Tiếng Macedonia понеделник јануари ден!

Tiếng Guajarati : જાન્યુઆરી રૂન્યુઆ జనవరి
Tiếng Punjabi : ਜਨਵਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਰੁसोमवासरः
Tiếng Thái: มกราคม กคมมรา
Tiếng Hung:
1. BUÉK (Boldog Új Évet), szeretlek!
2. Boldog Új évet kivánok, Sikerekben gazdag boldog új évet

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog mình (✿ ♥‿♥)(♥‿♥ ✿)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More