Friday, June 18, 2010

Phối hợp các phương pháp DMADV, PDCA, DMAIC như thế nào?

Như chúng ta đã biết Six Sigma là một phương pháp thiết kế để tạo ra lợi nhuận, tổ chức, và chất lượng trong một bối cảnh kinh doanh. Tùy thuộc vào tình trạng của cá nhân trong một tổ chức, qua việc cung cấp Six Sigma đào tạo cho các cấp nhân viên , thì kết quả  có thể được nhận ra nhanh chóng và hiệu quả.

Những phương pháp đó phải kể đến DMADV, PDCA và DMAIC. Nhưng việc phân biệt và sử dụng , phối hợp chúng như thế nào cho 1 tổ chức không phải chuyện dễ dàng

http://api.ning.com/files/Zp1nrbspqN2oy7*kMjML*ABGJgVv0pG18Zw1oAJR*p-r1iAIjj8hEuf1k4i8fUegok3Y0nJCjkZBM843pEaNhKxudQ4RvUME/YellowBelt.jpg

DMADV được sử dụng để thiết kế một quá trình.
 • DEFINE (Xác định): Xác định cơ hội, kế hoạch dự án, đánh giá rủi ro, …
 • MEASURE (Đo lường) : Đo lường các nhu cầu khách hàng, mong muốn của họ dành cho sản phẩm
 • ANALYZE ( Phân tích): Phân tích các điểm mấu chốt phù hợp tốt nhất với nhu cầu khách hàng để lựa chọn phương pháp
 • DESIGN (Thiết kế) : Thiết kế quá trình bằng cách chọn các yếu tố thiết kế và quy định chi tiết các hạng mục. Lồng ghép yêu cầu khách hàng vào các cấp hệ thống chính và phụ và so sánh với khả năng sẵn có.
 • VERIFY ( Xác minh) : Xác minh hiệu suất thiết kế.
http://www.sipoc.org/images/DMADV.JPG
Phương pháp thiết kế hệ thống DMAIC này có thể xây dựng các quy trình đáng tin cậy đáp ứng được mong đợi của khách hàng. Nó dẫn đầu trong việc thiết kế lại đáng kể hoặc dự tính khi một sản phẩm mới, dịch vụ, hoặc quá trình mới  .
PDCA được sử dụng để quản lý một quá trình.
 • Plan (Kế hoạch): Kế hoạch quản lý quá trình hệ thống thiết lập bằng cách kết nối các công việc trong chiến lược kinh doanh của bạn và khách hàng yêu cầu; xác định các bước tốt nhất để hoàn thành công việc, sẽ được kiểm tra những gì , làm thế nào, bao lâu, …
 • Do ( Thực hiện ): Thực hiện theo kế hoạch định trước .
 • Check (Kiểm tra): Kiểm tra hiệu suất thực tế so với Quy trình quản lý kế hoạch (PMP- Process Management Plan) bằng cách so sánh kết quả đầu ra (Y) , đầu vào  và các biến quá trình (X) trong thời gian thường xuyên.
 • Act (Hành động) Yêu cầu kiểm soát các hoạt động thường ngày để xác định và sửa chữa những gì đã đi sai, nhưng nó có thể dẫn đến một quyết định để bắt đầu một dự án cải thiện DMAIC.
http://www.balancedscorecard.org/Portals/0/images/pdca2.gif
Phương pháp này cho phép quản lý hệ thống quy trình đảm bảo duy trì ở hiệu suất tốt nhất ở thiết kế hiện tại của quá trình.
DMAIC được sử dụng để cải thiện một quy trình.
 • DEFINE (Xác định) : Xác định các vấn đề và quá trình và gắn kết với nhu cầu và mong muốn khách hàng.
 • MEASURE ( Đo lường) : Đo lường hiệu suất quá trình hiện hành từ nhiều điểm nhìn để tập trung vào vấn đề.
 • ANALYZE (Phân tích) : Phân tích để xác định và kiểm tra nguyên nhân gốc của vấn đề cần tập trung.
 • IMPROVE ( Cải tiến) : Cải tiến bằng cách thực hiện biện pháp cho nguyên nhân chính. Nếu điều này đòi hỏi phải thiết kế lại đáng kể, chúng ta liên kết đến các bước phù hợp của DMADV
 • CONTROL ( Kiểm soát) : Kiểm soát để duy trì lợi nhuận. Điều này liên kết đến các bước của quy trình quản lý PLAN.
Phương pháp cải tiến quy trình đảm bảo rằng các nguyên nhân gốc rễ của quá trình được xác định và giải quyết để đạt được một mức độ cải thiện bền vững về hiệu suất. Cải tiến các hành động có thể dẫn đến thiết kế lại đáng kể của quá trình.

Làm thế nào phối hợp 3 phương pháp cho quy trình 

Các bước thực hiện PDCA có thể khởi đầu cho quyết định cải thiện dự án DMAIC khi vấn đề không phải xuất phát từ hiệu suất bình thường của chính nó.
Các bước kiểm soát DMAIC liên kết với các bước lập kế hoạch PLAN cho quy trình quản lý để kết hợp các thay đổi
Bước Xác minh của DMADV liên kết với các bước lập kế hoạch PLAN của quy trình quản lý khi ra các sản phẩm hoặc các quá trình mới.
Các Phân tích hoặc thiết kế các bước của DMADV có thể dẫn đến quyết định bắt đầu dự án cải thiện khả năng DMAIC nếu quá trình có sẵn không thể đáp ứng các yêu cầu lúc đó giai đoạn thiết kế.
Anh Thư
Dịch Theo Free Six Sigma

0 Comments:

Post a Comment

Bạn có ý kiến về vấn đề này như thế nào?
(What do you think about it?/ Qu'en pensez-vous?)

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog mình (✿ ♥‿♥)(♥‿♥ ✿)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More